Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.MATERACOWNIA.ONLINE obowiązujący od dnia 01.01.2020 roku

Użytkownik ma prawo przed złożeniem Zamówienia do negocjacji warunków Umowy sprzedaży ze Sprzedającym. W przypadku zrezygnowania przez Użytkownika z możliwości zawarcia Umowy sprzedaży w drodze indywidualnych negocjacji, zastosowanie ma niniejszy Regulamin

ROZDZIAŁ I – DEFINICJE:

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Sprzedający – Pan Wojciech Cyrek prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą MATERACOWNIA Wojciech Cyrek pod adresem: ul. Zakopiańska 58, 30-418 Kraków, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP nadzorowanej przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, organ dokonujący wpisu Sprzedającego do CEiDG: Urząd Miasta Krakowa, NIP: 6811854992, REGON 381972920, tel. kontaktowy +48 695 35 56 78 w Dni robocze poniedziałek – piątek w godzinach: 10:00 – 19:00, sobota: 10:00 – 17:00, niedziele handlowe: 11:00 – 15:00 (opłata za połączenie wg taryfy operatora, z usług którego korzysta Użytkownik), email: [email protected];
 2. Sklep internetowy – platforma internetowa prowadzona przez Sprzedającego w j. polskim pod adresem URL: www.materacownia.online umożliwiająca zawieranie Umów sprzedaży;
 3. Zamawiający – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada zdolność do czynności prawnych (co obejmuje także osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w ramach Sklepu internetowego;
 4. Użytkownik – każda osoba korzystająca ze strony Sklepu internetowego;
 5. Produkt lub Produkty – materace, łóżka, poduszki, kołdry oraz inne produkty oferowane przez Sprzedającego do sprzedaży detalicznej w Sklepie internetowym;
 6. Strona Produktu – pojedyncza podstrona w Sklepie internetowym, na której przedstawione są szczegółowe informacje na temat Produktu;
 7. Cena – cena brutto Produktu umieszczona obok informacji o Produkcie, nie uwzględniająca jednak kosztów dostarczenia Produktu do Zamawiającego;
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Zamawiającego złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, wskazujące Produkt lub zestaw Produktów określonych do realizacji przez Zamawiającego, zgodnie z niniejszym Regulaminem;
 9. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 10. Miejsce odbioru – stacjonarny salon pod adresem: ul. Zakopiańska 58, 30-418 Kraków, otwarty w Dni robocze poniedziałek – piątek w godzinach: 10:00 – 19:00, sobota: 10:00 – 17:00, niedziele handlowe: 11:00 – 15:00, gdzie możliwy jest odbiór osobisty Zamówienia, po uprzednim ustaleniu terminu obioru ze Sprzedającym;
 11. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego zawarta pomiędzy Sprzedającym, a Zamawiającym z wykorzystaniem Sklepu internetowego, tj. zawierana za pomocą środków porozumiewania się na odległość;
 12. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedającym czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z definicją zawartą w art. 22(1) Kodeksu cywilnego;
 13. Konsument-Przedsiębiorca – osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą zawierająca Umowę sprzedaży związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową, lecz nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego;
 14. Konto – narzędzie dostępne w systemie Sklepu internetowego, które po wprowadzeniu adresu e-mail (Login) i Hasła umożliwia Użytkownikowi m.in. śledzenie na stronie Sklepu internetowego etapów realizacji Zamówienia, przeglądanie historii Zamówień, edycję danych kontaktowych Zamawiającego oraz zmianę Hasła, itp.;
 15. Login – adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji w Sklepie internetowym, wymagany wraz z Hasłem do założenia Konta;
 16. Hasło – ciąg znaków liter, cyfr lub innych wybranych przez Użytkownika podczas rejestracji Konta Zamawiającego, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Zamawiającego;
 17. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145. z późn. zm.);
 18. Ustawa konsumencka – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 134. z późn. zm.);
 19. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 123. z późn. zm.);
 20. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art. 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku (t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 2070. z późn. zm.);
 21. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

ROZDZIAŁ II – POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Złożenie Zamówienia na Produkty oferowane w Sklepie internetowym i realizacja Zamówień odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Liczba oferowanych Produktów objętych promocją lub podlegających wyprzedaży jest ograniczona. Realizacja Zamówień na takie Produkty odbywa się w kolejności, w jakiej zostały one złożone przez Zamawiających, aż do wyczerpania zapasów. Promocje oferowane w Sklepie internetowym nie łączą się, chyba że co innego wynika z zasad danej promocji.
 3. Informacje podane w Sklepie internetowym (w szczególności dotyczące Cen) nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, stanowią one jedynie zaproszenie do składania ofert określone w art. 71 Kodeksu cywilnego.
 4. Wszystkie podane na stronie Sklepu internetowego Ceny są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 5. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu internetowego lub strony www.materacownia.online do przesyłania niezamówionej informacji handlowej, tzw. spamu w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wykorzystywanie strony Sklepu internetowego w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedającego.
 6. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub innego urządzenia końcowego z dostępem do Internetu i aktywnej poczty elektronicznej. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe dla Użytkownika dysponującego następującym wyposażeniem:
  a. komputer PC lub inne urządzenie z dostępem do Internetu;
  b. dostęp do Internetu;
  c. przeglądarka internetowa, np. Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome lub inna;
  d. aktywne konto e-mail.
 7. Bezpośredni kontakt ze Sprzedającym jest możliwy mailowo, telefonicznie lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie internetowym. Wszelkie dane kontaktowe Sprzedającego podane są w niniejszym Regulaminie oraz na stronie Sklepu internetowego w zakładce Kontakt. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem wskazanych w niniejszym ustępie środków porozumiewania na odległość.
 8. Sprzedający informuje, że nie stosuje żadnego Kodeksu dobrych praktyk.

ROZDZIAŁ III – USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ:

 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu Użytkownikom dokonywania zakupów w Sklepie internetowym, w szczególności z wykorzystaniem Konta, udostępnieniu usługi przypomnienia Hasła do Konta oraz usług: dodania Produktu do „Listy życzeń”, skorzystania z usługi „Indywidualna wycena”, „Wyślij wiadomość”, umożliwieniu udostępnienia Produktu w serwisach społecznościowych dostępnych na Stronie Produktu, a także na udostępnieniu usługi newslettera (przesyłanie drogą mailową informacji handlowych, marketingowych przez Sprzedającego). Usługi te są świadczone 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu. Usługi te są nieodpłatne dla Użytkowników.
 2. Korzystanie z usługi Konta wymaga dokonania przez Użytkownika rejestracji polegającej na podaniu adresu email oraz ustalenia Hasła. Na adres e-mail Użytkownika wskazany w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość z prośbą o potwierdzenie woli dokonania rejestracji. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Użytkownikiem, a Sprzedającym na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Rejestracja Konta jest bezpłatna i dobrowolna. Login i Hasło mają charakter poufny. Zamawiający korzystający z Loginu i Hasła proszony jest o zachowanie tych informacji w poufności. Hasło nie jest znane Sprzedającemu. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta, w tym Loginu i Hasła. Użytkownik kontaktując się ze Sprzedającym może w każdej chwili zrezygnować z Konta.
 4. Usługa przypomnienia Hasła do Konta polega na umożliwieniu Użytkownikowi, który dokonał rejestracji Konta przesłania na wskazany podczas rejestracji Konta adres e-mail linka, który umożliwi Użytkownikowi zmianę dotychczasowe zapomnianego Hasła poprzez utworzenie nowego Hasła.
 5. Usługa dodania Produktu do „Listy życzeń” polega na umożliwieniu Użytkownikowi zapamiętania Produktu w systemie Sklepu internetowego, po to by nie było potrzeby jego ponownego wyszukiwania, Produkty są zapamiętane w przechowalni przez okres 30 dni.
 6. Usługa „Indywidualna wycena” polega na umożliwieniu Użytkownikowi przesłania do Sprzedającego poprzez formularz udostępniony na Stronie Produktu wskazując swoje imię i kontaktowy adres email, zapytania nt. oferty Produktu z uwzględnieniem indywidulanych parametrów Produktu wskazanych przez Użytkownika. Sprzedający udziela Użytkownikowi odpowiedzi na złożone przez niego zapytanie najpóźniej w ciągu 3 (trzech) Dni roboczych od przesłania zapytania przez Użytkownika.
 7. Usługa „Wyślij wiadomość” polega na umożliwieniu Użytkownikowi przekierowania do programu poczty elektronicznej, z którego korzysta Użytkownik, w celu przesłania wiadomości email z zapytaniem dot. Produktu. W nowoutworzonej wiadomości email jest już wprowadzony automatycznie adres mailowy do Sprzedającego. Sprzedający udziela Użytkownikowi odpowiedzi na złożone przez niego zapytanie najpóźniej w ciągu 3 (trzech) Dni roboczych od przesłania zapytania przez Użytkownika..
 8. Usługa udostępnienia Produktu w serwisach społecznościowych dostępnych na Stronie Produktu (Facebook, Google+, Instagram, Twitter, Pinterest, Linkedin) polega na umożliwieniu Użytkownikowi zarejestrowanemu w tym serwisie publikacji wpisanych przez Użytkownika informacji o Produkcie, wraz z linkiem do Strony Produktu, która to informacja pojawia się na fanpagu/stronie/koncie Użytkownika w danym serwisie społecznościowym. Użytkownik nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia od Sprzedającego, ani innych korzyści za skorzystanie z tej usługi.
 9. Korzystanie z usługi newslettera możliwe jest przez każdego Użytkownika, który odhaczy zgodę podczas rejestracji Konta lub składania Zamówienia lub wpisze adres email w pole udostępnione w Sklepie internetowym. Na wskazany przez Użytkownika adres e-mail Użytkownik otrzymuje wiadomość z potwierdzeniem subskrypcji newslettera. Z chwilą przesłania takiego potwierdzenia subskrypcji newslettera do Użytkownika zostaje zawarta umowa o świadczenie usług drogą pomiędzy Użytkownikiem, a Sprzedającym na warunkach określonych w Regulaminie.
 10. Zamieszczając i/lub udostępniając treści poprzez oferowane przez Sprzedającego nieodpłatne usługi, o których mowa w niniejszym Regulaminie, Użytkownik dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania wprowadzanych treści. W razie jakichkolwiek wątpliwości przyjąć należy, że Sprzedający jedynie zapewnia Użytkownikom odpowiednie zasoby informatyczne do udostępniania i rozpowszechniania treści, jednak treści tych nie należy utożsamiać z poglądami Sprzedającego. Każdy z Użytkowników ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie treści poprzez korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego.
 11. Użytkownicy nie mogą zamieszczać, ani udostępniać treści, które mogłyby w jakikolwiek sposób naruszać dobra osobiste osób trzecich, czy Sprzedającego, czy też naruszać jakiekolwiek inne prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie, prawa własności przemysłowej, tajemnicę przedsiębiorstwa. Zabronione jest także zamieszczanie przez Użytkowników jakichkolwiek treści o charakterze obraźliwym, naruszających dobre obyczaje, przepisy prawne lub normy społeczne, czy też treści zawierające jakiekolwiek dane osobowe osób trzecich bez ich zgody, a także treści o charakterze reklamowym.
 12. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedającego w zakresie Konta Zamawiającego oraz pozostałych usług opisanych w niniejszym Rozdziale zawierana jest na czas nieoznaczony. Użytkownik może w każdym czasie nieodpłatnie wypowiedzieć tę umowę. Wypowiedzenie umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez którąkolwiek ze stron pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych Umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.
 13. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 14-dniowym terminem wypowiedzenia, jeśli:
  a. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu internetowego,
  b. działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
  c. Sprzedający otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych Zamawiającego lub związanej z nimi działalności,
  d. Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
  e. Użytkownik, w rażący lub uporczywy sposób, narusza postanowienia Regulaminu,
  f. podane przez Zamawiającego dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą, a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 14. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane działanie Sklepu internetowego. W przypadku, gdy usługi oferowane przez Sprzedającego wskazane w niniejszym Regulaminie np. są z nim niezgodne, nie działają prawidłowo, Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Użytkownicy proszeni są o składanie reklamacji w formie elektronicznej na adres e-mail: [email protected] Użytkownicy proszeni są, w celu usprawnienia procesu rozpatrywania reklamacji, o wskazywanie w reklamacji swoich danych osobowych, kontaktowego nr tel. lub e-mail oraz do opisania zgłaszanych zastrzeżeń.
 15. Reklamacje związane z usługami świadczonymi drogą elektroniczną przez Sprzedającego rozpatrywane są w terminie do 30 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Użytkownik zostanie poinformowany przez Sprzedającego drogą mailową.

ROZDZIAŁ IV – ZAMÓWIENIE I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY:

 1. Aby dokonać Zamówienia w Sklepie internetowym Użytkownik, może ale nie musi zarejestrować się i utworzyć Konto Zamawiającego. W przypadku utworzenia Konta Zamawiającego, Zamawiający przy kolejnych Zamówieniach nie musi wprowadzać ponownie swoich danych osobowych, ponadto Użytkownik może korzystać z podglądu statusu realizacji Zamówień i historii zakupów, ma możliwość otrzymywania rabatów i kuponów promocyjnych.
 2. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym Zamawiający proszony jest o dokonanie następujących czynności:
  a. dokonanie wyboru Produktu, który ma być zakupiony, ilości zamawianego Produktu, ewentualnie wybór innych charakterystycznych dla danego Produktu parametrów, o ile takie są dostępne do wyboru na Stronie Produktu, kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”,
  b. następnie po wyborze wszystkich zamawianych Produktów kliknięcie na ikonę koszyka w prawym górnym roku Sklepu internetowego i przycisk „Zamawiam”, w celu przejrzenia zawartości koszyka należy kliknąć „Zobacz koszyk”,
  c. następnie Użytkownik powinien: albo podać Login i Hasło i zalogować się na Konto, albo też jednorazowo podać swoje dane osobowe w celu realizacji Zamówienia, podając informacje wymagane w formularzu Zamówienia,
  d. następnie należy wpisać ewentualne uwagi lub komentarze skierowane do Sprzedającego we wskazane do tego celu pole, dokonać wyboru sposobu dostawy oraz sposobu płatności spośród dostępnych w trakcie składania Zamówienia, potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem i kliknąć przycisk „Podsumowanie”,
  e. w celu zakończenia składania Zamówienia, po weryfikacji danych i informacji wprowadzonych przez Zamawiającego w celu złożenia Zamówienia i ich ewentualnej modyfikacji, jeśli wystąpiła jakaś pomyłka, kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
 3. Składanie Zamówień w Sklepie internetowym jest możliwe 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, jednak Zamówienia realizowane są jedynie w Dni robocze.
 4. Wysłanie Zamówienia przez Zamawiającego stanowi ofertę Zamawiającego złożoną Sprzedającemu co do zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 5. Zamawiający otrzymuje od Sprzedającego:
  a. potwierdzenie otrzymania Zamówienia tj. automatycznie generowaną wiadomość mailową o temacie „Otrzymaliśmy twoje zamówienie” zawierająca numer i datę Zamówienia, dane Zamawiającego, opis Produktu (lub odnośnik do opisu na Stronie Produktu w Sklepie internetowym), Cenę i inne informacje dot. Zamówienia;
  b. potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży, tj. wiadomość o temacie „Zamówienie w trakcie realizacji” na wskazany przez Zamawiającego w Zamówieniu adres poczty e-mail. Potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży wysyłane jest po zweryfikowaniu Zamówienia przez Sprzedającego i jego przyjęciu do realizacji. Z chwilą otrzymania ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży zawierana jest w j. polskim.
 6. Sprzedający nie określa minimalnej wartości Zamówienia w Sklepie internetowym.
 7. Treści Umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu Sklepu internetowego są przechowywane przez system informatyczny Sklepu internetowego przez okres posiadania Konta, a treść tych umów jest udostępniana wyłącznie stronom Umowy sprzedaży. Każdy Zamawiający, po zalogowaniu do Konta, ma dostęp do wszystkim swoich Umów sprzedaży zawartych poprzez stronę Sklepu internetowego przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym określony w zdaniu pierwszym. W razie braku Konta treści Umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu Sklepu internetowego są przechowywane przez system informatyczny do upływu okresu odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcę, jednak nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od zawarcia Umowy sprzedaży.

ROZDZIAŁ V – FORMY PŁATNOŚCI, KOSZTY DOSTAWY:

 1. Dostępnymi w Sklepie internetowym formami płatności są:
  a. przedpłata na konto Sprzedającego tradycyjnym przelewem bankowym – należności za zamówione Produkty wraz z kosztami dostawy należy uiszczać na numer konta: ING Bank Śląski S.A. 49 1050 1445 1000 0097 0812 6405. Zamawiający proszony jest o wpisanie w tytule przelewu numeru Zamówienia ze Sklepu internetowego otrzymanego w e-mailu potwierdzającym Zamówienie. Dokonanie wpłaty w niepoprawnej kwocie może znacznie wydłużyć termin realizacji Zamówienia,
  b. przedpłata za pomocą zewnętrznego systemu płatności elektronicznych imoje, płatności BLIK, także przy użyciu kart kredytowych (obsługiwane karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro);
  a. płatność za pobraniem – przy odbiorze Zamówienia od dostawcy lub z Miejsca odbioru.
 2. Płatności elektroniczne realizowane są w ten sposób, że Zamawiający Produkty poprzez stronę Sklepu internetowego wybiera jako formę płatności płatność elektroniczną zostaje przekierowany do serwisu imoje. Po zalogowaniu się do banku albo wybraniu płatności BLIK, otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi Sprzedającego. Po zaakceptowaniu przelewu, Zamawiający zostaje z powrotem przekierowany na stronę Sklepu internetowego.
 3. Operatorem kart płatniczych oraz zewnętrznego systemu płatności elektronicznych imoje jest ING Bank Śląski S.A. z siedzibą pod adresem: ING Bank Śląski S.A. ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, kapitał zakładowy w kwocie 130.100.000,00 zł opłacony w całości, NIP: 6340135475, REGON 271514909. Szczegółowe zasady korzystania z tej formy płatności, regulamin dostępne są pod adresem: www.imoje.pl Dane osobowe Zamawiającego przekazywane są spółce ING Bank Śląski SA., która to spółka jest ich administratorem danych osobowych.
 4. W przypadku przedpłaty, Sprzedający oczekuje na opłacenie Zamówienia przez 3 (trzy) Dni robocze od zawarcia Umowy sprzedaży, zaś na odbiór Zamówienia z Miejsca odbioru Sprzedający oczekuje także przez okres 14 (czternastu) Dni roboczych od zawarcia Umowy sprzedaży. W wypadku niewywiązania się przez Zamawiającego z obowiązku zapłaty za Zamówienie, w terminie wskazanym w niniejszym ustępie, Zamówienie zostanie anulowane. Za Produkty realizowane na zamówienie wg indywidualnych parametrów Zamawiającego wymagane jest uregulowanie całości Ceny z góry, a w celu uniknięcia wątpliwości Sprzedający wskazuje że rozpoczęciem realizacji zamówienia rozpoczyna się dopiero po uregulowaniu Ceny za Produkt.
 5. Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy Sprzedającego podany w potwierdzeniu Zamówienia (w razie płatności tradycyjnym przelewem) lub z momentem uzyskania przez Sprzedającego informacji o zapłacie z systemu płatności elektronicznych, lub też z momentem zawarcia Umowy sprzedaży (w razie płatności za pobraniem).
 6. Koszt dostawy zależny jest od rodzaju, wielkości, wagi Zamawianego Produktu. Informacja o wysokości kosztu dostawy widoczna jest przy każdym Produkcie po dodaniu go do koszyka i wskazaniu przez Użytkownika kodu pocztowego miejsca dostawy. Odbiór Zamówienia z Miejsca odbioru jest bezpłatny. Więcej informacji znajduje się w zakładce Dostawa i zwrot.
 7. Całkowity koszt dostawy Produktów (tj. Cena Produktów oraz ewentualna opłata za dostawę) widoczne są dla Zamawiającego podczas składania Zamówienia, w mailu potwierdzającym dokonanie Zamówienia oraz w zakładce „Moje konto/zamówienia” po zalogowaniu się do Konta Zamawiającego. Obciążenie Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcę dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu jego wyraźnej zgody.

ROZDZIAŁ VI – REALIZACJA ZAMÓWIENIA:

 1. Dla danego Zamówienia wiążąca jest Cena z momentu złożenia Zamówienia.
 2. Zamówienia realizowane są w terminie od 3 do 90 Dni roboczych, zgodnie z podaną indywidualnie informacją na Stronie Produktu, liczonych od złożenia Zamówienia (przy płatności za pobraniem), wpływu informacji o zapłacie z systemu płatności elektronicznych lub od zaksięgowania zapłat na koncie Sprzedającego (przy płatności tradycyjnym przelewem) lub zawarcia Umowy sprzedaży (przy płatności za pobraniem.
 3. Przewidywany czas realizacji Zamówienia jest to czas, który upływa od przyjęcia Zamówienia do realizacji do chwili wysłania zamówionych Produktów, przy czym uwzględniane są tu tylko Dni robocze. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy.
 4. Jeśli jednak w Zamówieniu znajdą się Produkty, których dostawa nie będzie możliwa, Sprzedający niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego mailowo lub telefonicznie. Zamawiający będący Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą, ma wówczas prawo do rezygnacji z całości Zamówienia, bądź rezygnacji z Produktu, którego brakuje, bądź do wyrażenia zgody na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia, bądź do realizacji Zamówienia w częściach, lub też wyrażenia zgody na zamianę brakującego Produktu na podobny o zbliżonych właściwościach i Cenie., w razie uregulowania Ceny za Zamówienie z góry, ewentualny zwrot Kupującemu Ceny za niedostępny do realizacji Produkt nastąpi w taki sposób jak zapłata Ceny.
 5. Dostawy zamówionych Produktów realizowane są na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, jednakże w razie adresu dostawy poza granicami Polski, Zamawiający proszony jest o niezwłoczny kontakt ze Sprzedającym w celu ustalenia indywidualnych warunków Umowy sprzedaży, w szczególności kosztów dostawy Zamówienia.
 6. Dostawy zamówienia realizowane są za pomocą współpracujących ze Sprzedającym firm kurierskich i firm specjalizujących się w dostawach mebli.
 7. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru zamówionych Produktów i/lub zapłaty oznaczonej przez Sprzedającego Ceny za Zamówienie.
 8. Po odbiorze Produktów od dostawcy, Zamawiający proszony jest o sprawdzenie, w obecności dostawcy, czy zarówno przesyłka, jak i Produkty w niej zawarte, nie posiadają uszkodzenia wynikłego z transportu, czy są zgodne z Zamówieniem. Sprawdzenie przesyłki to bezpłatna usługa, gwarantująca najwyższą jakość usług. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z Zamówieniem, Zamawiający proszony jest o zgłoszenie tego faktu dostawcy.
 9. W przypadku, gdy Zamawiający nie jest Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą, Sprzedający zastrzega sobie prawo własności Produktu do momentu zapłaty Ceny, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 10. Na każdy sprzedany Produkt wystawiany paragon fiskalny lub faktura VAT. Od stycznia 2020 roku otrzymanie faktury przez Konsumenta możliwe jest wyłącznie po poprawnym przekazaniu danych (w tym numeru NIP) podczas składania Zamówienia. Dokument sprzedaży stanowi pisemne potwierdzenie treści złożonego Zamówienia i zawartej Umowy sprzedaży.
 11. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia Produktów bez wad, z wyłączeniem ewentualnych wad wskazanych w ofercie sprzedaży na poszczególnych Stronach Produktów w Sklepie internetowym.
 12. Zamawiający jest na bieżąco informowany o zmianie statusu Zamówienia drogą mailową.

ROZDZIAŁ VII – PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY:

 1. Zgodnie z art. 27. Ustawy konsumenckiej, Sprzedający informuje o prawie Konsumenta do odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie rzeczy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży należy poinformować Sprzedającego o decyzji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład w postaci pisma wysłanego listownie lub pocztą elektroniczną). Jeżeli Konsument skorzysta z formy wysyłki oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży pocztą elektroniczną, Sprzedający prześle Konsumentowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
 3. Konsument może także skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wystarczy, aby wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży.
 5. Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedający zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży.
 6. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem należności. W przypadku płatności za Produkty kartą płatniczą lub kredytową, zwrot należności następuje na rachunek bankowy przypisany do karty. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktów lub do czasu dostarczenia mu dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Zwracane Produkty Konsument proszony jest zwrócić na następujący adres Sprzedającego: ul. Zakopiańska 58, 30-418 Kraków niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni. Konsument będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Produktów. Konsument proszony jest o należyte zabezpieczenie zwracanego Produktu na czas wysyłki.
 8. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów. Oznacza to, że jeśli Konsument zwraca Produkt uszkodzony, używany w innym celu niż jest to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu, Sprzedającemu przysługuje uprawnienie do zwrotu Konsumentowi Ceny pomniejszonej o utraconą wartość Produktu poprzez nieprawidłowe korzystanie z Produktu. Konsument proszony jest o należyte zabezpieczenie zwracanych Produktów na czas ich transportu do Sprzedającego.
 9. Zgodnie z postanowienia art. 38. Ustawy konsumenckiej, Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w odniesieniu do umów:
  a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (np. Produkt indywidualnie zamawiany według parametrów wskazanych przez Zamawiającego);
  d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (np. zabezpieczone folią materace, dlatego też Zamawiający proszony jest o ich wypróbowywanie po dostarczeniu bez usuwania folii zabezpieczającej);
  f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  h. w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  i. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  j. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  k. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  l. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  m. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 10. W celu uniknięcia wątpliwości Sprzedający wskazuje, że uprawnienia opisane w niniejszym rozdziale przysługują także Zamawiającemu, który jest Konsumentem – Przedsiębiorcą.

ROZDZIAŁ VIII – REKLAMACJE:

 1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady Produktu, zgodnie z zasadami odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi wskazanymi w przepisach Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556 oraz 556(1) – 576 Kodeksu cywilnego. Jeżeli nabywcą Produktu nie jest Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca, odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na zasadzie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.
 2. Gwarancji na Produkt udziela jej Producent na warunkach wskazanych szczegółowo w dołączonym do Produktu dokumencie gwarancyjnym. Sprzedający informuje, że nie udziela kupującemu gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego, natomiast przekazuje gwarancje udzielone przez producentów poszczególnych Produktów znajdujących się w Sklepie internetowym lub informuje o takich gwarancjach, jeśli dot. one oferowanych w Sklepie internetowym Produktów.
 3. W przypadku stwierdzenia wad Produktu, korzystając z reżimu odpowiedzialności z rękojmi Zamawiający może złożyć reklamację z tytułu rękojmi do Sprzedającego, przesyłając ją drogą e-mailową na adres poczty elektronicznej: [email protected] lub listownie na adres Sprzedającego.
 4. Zamawiający, wysyłający reklamowany Produkt do Sprzedającego proszony jest, w celu usprawnienia przebiegu rozpatrywania reklamacji, o podanie następujących danych: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, nr Zamówienia, adres e-mail oraz o dokładnie opisanie wadę Produktu i żądania reklamującego, w przypadku żądania reklamacyjnego z tytułu rękojmi – możliwe żądania to: wymiana na nowy, obniżenie Ceny, odstąpienie od Umowy sprzedaży w razie istotnej wady Produktu. Składając reklamację Zamawiający proszony jest także o załączenie kopii dowodu sprzedaży (np. kopii paragonu lub faktury VAT). W przypadku Produktów, do których załączony jest dokument gwarancyjny, Zamawiający może także skorzystać z gwarancji i w tym celu zwrócić się bezpośrednio do producenta Produktu lub do punktu serwisowego wskazanego w dokumencie gwarancji, bądź złożyć roszczenie z tytułu gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego. We wszelkich kwestiach związanych z reklamacjami Produktów Zamawiający proszeni sa o kontakt mailowy na adres: [email protected]
 5. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedającego. Sprzedający każdą z reklamacji rozpatruje indywidualnie.
 6. Sprzedający informuje, że wyraża zgodę na rozstrzyganie sporów konsumenckich w trybie ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. 2016, poz. 1823).W razie nie uznania reklamacji przez Sprzedającego, Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń i zwrócić się o interwencję do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Krakowie ul. Ujastek 7, 31-752 Kraków, www.krakow.wiih.org.pl Szczegółowe procedury skorzystania z pomocy Inspekcji Handlowej dostępne są na stronie internetowej urzędu oraz na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich” i „Ważne adresy”. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Zamawiającego będącego Konsumentem, który chce skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ W celu uniknięcia wątpliwości Sprzedający wskazuje, że uprawnienia opisane w niniejszym ustępie 7. nie przysługują Zamawiającemu, który jest Konsumentem – Przedsiębiorcą.

ROZDZIAŁ IX – DANE OSOBOWE:

 1. Użytkownik dokonując Zamówienia w Sklepie internetowym bez rejestracji Konta, i/lub rejestrując Konto, i/lub kontaktując się ze Sprzedającym (mailowo, telefonicznie, za pomocą formularza kontaktowego) i/lub korzystając z pozostałych usług świadczonych przez Sprzedającego drogą elektroniczną dostępnych w Sklepie internetowym (przypomnienie Hasła do Konta, Indywidualna wycena, Lista życzeń, Wyślij wiadomość), i/lub zapisując się do subskrypcji newslettera – przekazuje Sprzedającemu swoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres, adres email, nr telefonu, ewentualnie nazwa firmy, adres prowadzenia działalności, NIP, adres IP komputera, z którego korzysta Użytkownik podczas korzystania ze Sklepu internetowego).
 2. W przypadku dokonania Zamówienia bez rejestracji Konta, i/lub kontaktu ze Sprzedającym, i/lub korzystania z usług świadczonych przez Sprzedającego drogą elektroniczną – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wykonanie Umowy sprzedaży/umowy o świadczenie wybranych przez Użytkownika usług drogą elektroniczną, i/lub podejmowanie czynności zmierzających do zawarcia Umowy sprzedaży/umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, kontaktu z Użytkownikiem, na podstawie żądania Użytkownika, zgodnie z postanowieniami art. 6. ust. 1. lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „Rozporządzeniem RODO”). W przypadku rejestracji Konta Zamawiającego, i/lub subskrypcji newslettera – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika, zgodnie z postanowieniami art. 6. ust. 1. lit. a) Rozporządzenia RODO.
 3. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający. Podanie danych osobowych w każdej z sytuacji wskazanych w pkt. 1. jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb realizacji celu, dla którego dane zostały pozyskane. Dane Zamawiających mogą być udostępniane jedynie uprawnionym do tego podmiotom, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, np. Państwowej Inspekcji Handlowej, sądom, organom ścigania, na ich żądanie. Dane Użytkownika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie podlegają profilowaniu.
 4. Więcej informacji dot. przetwarzania danych osobowych, w tym praw Użytkownika znajduje się w Polityce prywatności, która stanowi integralną część Regulaminu.

ROZDZIAŁ X – POZOSTAŁE POSTANOWIENIA:

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Rozporządzenia RODO, a w odniesieniu do Konsumentów również Ustawy konsumenckiej.
 2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza, ani nie wyłącza uprawnień Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcy, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa państwa Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcy. W przypadku, gdy przepisy prawa państwa Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcy są dla niego bardziej korzystne niż przepisy prawa polskiego, i obowiązują powszechnie, to obowiązują one zarówno Sprzedającego jak i Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcy w Umowie sprzedaży zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu.
 3. Sprzedający jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn (np. zmiana przepisów prawa, zmiana zasad funkcjonowania Sklepu internetowego). W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (odpowiednia informacja o zmianach w Regulaminie zostanie umieszczona na stronie Sklepu internetowego, a Użytkownicy posiadający Konto lub subskrybujący newsletter otrzymają informację o zmianie Regulaminu drogą mailową.) W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Użytkownik ma prawo do rezygnacji z korzystania ze Sklepu internetowego i wypowiedzenia umowy o świadczenie usług. Nie wyłącza to, ani nie ogranicza prawa Użytkownika do rezygnacji z korzystania ze Sklepu internetowego w każdym czasie.
 4. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Sklepu internetowego.
 5. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

Załącznik nr 1 – wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta.